ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 

ด้านสังคม
๑. ชุมชน มีจำนวน ๘ ชุมชน จำนวนบ้าน ๑,๓๒๓ หลังคาเรือน
๒. ศาสนามีวัดจำนวน ๑ แห่ง คือ วัดบ้านหมอ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๙.๕ ของจำนวน
ประชากรทั้งหมด และนับถือศาสนาอื่น ร้อยละ ๐.๕ ของจำนวนประชากรทั้งหมด
๓. วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่สำคัญ ได้แก่ ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ใน วันที่ ๑ มกราคม
ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ในเขตเทศบาลและใกล้เคียง ประเพณีสงกรานต์ในเดือนเมษายน
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สนุกสนานกับกิจกรรมภาคกลางคืน และประเพณีลอยกระทงในเดือนพฤศจิกายน

การศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง สังกัดเทศบาล
- โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๒ แห่ง (รัฐบาล ๑,เอกชน ๑)
- โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน ๑ แห่ง

กีฬา นันทนาการ/ผักผ่อน
- สนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน ๒ แห่ง
- สนามตระกร้อ จำนวน ๑ แห่ง
- ห้องสมุดประชาชนและหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ แห่ง
- สวนสาธารณะ จำนวน ๖ แห่ง
- สนามเด็กเล่น จำนวน ๔ แห่ง
- สถานที่ออกกำลังกายพร้อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๒ แห่ง

สาธารณสุข
- คลินิกเอกชน จำนวน ๑ แห่ง
๗. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑. สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (๑ ม.ค.๕๘-๓๑ ธ.ค.๕๘ - ครั้ง ในและนอกเขตสามารถดับเพลิงช่วยเหลือ
๒. ไม่มีความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา
๓. รถยนต์ดับเพลิง จำนวน ๒ คัน
๔. รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน
๕. รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน
๖. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน ๑ เครื่อง
๗. รถดูดสิ่งปฏิกูลใช้ฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ คัน


สิ่งแวดล้อม
๑. แหล่งน้ำ
- หนอง บึง จำนวน ๑ แห่ง
- คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน ๒ แห่ง
๒. การระบายน้ำ
- พื้นที่นำท่วม คิดเป็นร้อยละ - ของพื้นที่ทั้งหมด
๓. น้ำเสีย
- ไม่มี
๔. ขยะ
- ปริมาณขยะ ๘ ตัน/วัน
- รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ จำนวน ๒ คัน
การกำจัดขยะนำไปดำเนินการกำจัดกับ อบต.เมืองขีดขิน เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านหมอไม่มีที่
กำจัดขยะ