ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 
นางมาตยา หนานเจียง ประธานสภา

 

นางมาตยา หนานเจียง

ประธานสภาเทศบาล

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

นางสังวาลย์ ผ่องผิว รองประธานสภา

 

นางสังวาลย์  ผ่องผิว

รองประธานสภาเทศบาล

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

นางสุจิตรา เลี้ยงเทวา สมาชิกสภาเทศบาล

 

นางสุจิตรา  เลี้ยงเทวา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหมอ

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

นายชลิต มากทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายชลิต  มากทรัพย์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหมอ

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

นายชาญชัย ตระกูลพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายชาญชัย  ตระกูลพาณิชย์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหมอ

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

นายเทพธร เจริญกิจอุดม สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายเทพธร  เจริญกิจอุดม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหมอ

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

นางนิยม โตโสภณ สมาชิกสภาเทศบาล

 

นางนิยม  โตโสภณ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหมอ

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

นางสาวบุษรา ลำเรียง สมาชิกสภาเทศบาล

 

นางสาวบุษรา  ลำเรียง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหมอ

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

นายจำนงค์ เฉลิมพล สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายจำนงค์  เฉลิมพล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหมอ

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

นายธนเดช สุทธิวัฒนาการ สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายธนเดช  สุทธิวัฒนาการ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหมอ

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

นายบุญฤทธิ์ ทันประโยชน์ สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายบุญฤทธิ์  ทันประโยชน์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหมอ

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

นายโชติ เฟื่องเงิน สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายโชติ  เฟื่องเงิน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหมอ

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199