ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้จัดทำกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ นำโดยนายสุฑฒิชัย วงษ์ไพร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ วัดบ้านหมอ ประเพณีลอยกระทง นอกจากจะเป็นประเพณีที่มีคุณค่า ในเรื่องการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณประเพณีนี้ยังมีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสานาด้วย เช่น ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน ทำให้ชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงาน ก็ถือว่ามีส่วนช่วยสืบทอดพระศาสนา ประเพณีและในหลายๆ แห่งก็ถือเป็นโอกาสดีในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลองไปด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

เดินรณรงค์ฉีดวัคซีน โควิด - 19
อำเภอบ้านหมอ ส.อบจ.เขตอำเภอบ้านหมอ นายสุฑฒิชัย วงษ์ไพร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ เดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหมอ ออกมาฉีดวัคซีนโควิด -19 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2546 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ โดมหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

11.11 วัคซีน เดย์
เราปลอดภัย บ้านหมอปลอดภัย
เทศบาลตำบลบ้านหมอ ร่วมสร้างสังคมบ้านหมอ
ที่ปลอดภัยฉีดวัคซีนให้ครบทุกคน
ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ ห่วงหาอาทร
จากนายสุฑฒิชัย วงษ์ไพร

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอพร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance )

นางชุติมา.  สุภสุข  ปลัดเทศบาล. รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอพร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยพร้อมเพรียงกัน. ณ เทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...