ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ภาพบรรยากาศเทศบาลตำบลบ้านหมอ
นำโดยนายสุฑฒิชัย วงษ์ไพร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ จัดทำโครงการงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  ณ วัดบ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โดยนายสุชา เข็มมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการออกกำลังกาย วันที่ 27 ต.ค.2565 เพื่อช่วยให้สุขภาพแข็งแรง สร้างระบบภูมิคุ้มและช่วยป้องกันโรคต่างๆ เสริมสร้างสุขภาพจิตและลดความเครียดได้

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมพิจารณาร่างแผน ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
ของคณะกรรมการสนับสนุนการตัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางชุติมา สุภสุข ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมคณกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

(13 ตุลาคม 2565) เทศบาลตำบลบ้านหมอ นำโดยคณะผู้บริหารเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...