ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

“ลอยกระทง วิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
ณ วัดบ้านหมอ อ.บ้านหมอ  จ.สระบุรี"
เทศบาลตำบลบ้านหมอ จัดขบวนแห่กระทงที่สวยงามเพื่ออนุรักษความเป็นไทย สืบสานประเพณีอันดีงาม

อ่านเพิ่มเติม...

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม  2566 เวลา 11.00 น. นายสุฑฒิชัย วงษ์ไพร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะที่ปรึกษา  ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านหมอประจำเดือน ตุลาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม...

วันอังคารที่ 12 กันยายน  2566 เวลา 10.15 น. นายสุฑฒิชัย วงษ์ไพร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะที่ปรึกษา  ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านหมอประจำเดือน กันยายน 2566

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ จัดกิจกรรม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ต.ค.2556 ร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุฑฒิชัย  วงษ์ไพร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่นักเรียนประจำปี 2566 วันที่ 18 สิงหาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...