ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 Picture 005  

นายสุทธิชัย  วงษ์ไพร

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ

โทร 081-3641199

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

 S 27164766  

นายสมควร คชฤทธิ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ

โทร 081-2940135

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

 S 50208778  

นายอนันต์ เฉลิมพล

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ

โทร 087-1189884

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

 1658478833239  

นายกิตติธัช   วงษ์ไพร

เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทร -

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

 S 38953041  

นายธีรภัทร์  ลำเรียง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

โทร 099-7451495

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

 

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

 

15898271295375

นางชุติมา สุภสุข

ปลัดเทศบาล

โทร 086-6202233  

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน   199 
                                                                    

15898290037679

นายนภ หนุนภักดี

รองปลัดเทศบาล

โทร.089-7415354

 

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน   199