ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 Picture 005  

นายสุฑฒิชัย  วงษ์ไพร

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ

โทร 081-3641199

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

 S 27164766  

นายสมควร คชฤทธิ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ

โทร 081-2940135

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

S 4022371

นายอนันต์  เฉลิมพล

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ

โทร 036-201123 ต่อ 22

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

 1658478833239  

นายกิตติธัช   วงษ์ไพร

เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทร 036-201123 ต่อ 23

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

   พี่สมชาย1  

ร.ต.ต.สมชาย ประชีพฉาย

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

โทร 036-201123 ต่อ 23

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

 

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

 

15898271295375

นางชุติมา สุภสุข

ปลัดเทศบาล

โทร 086-6202233  

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน   199 
                                                                    

 

                 

 

 

            ว่าง

 

 

 

 

 

 

รองปลัดเทศบาล

โทร -

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน   199