ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 Picture 005  

นายสุทธิชัย  วงษ์ไพร

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ

โทร 081-3641199

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

 S 27164766  

นายสมควร คชฤทธิ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ

โทร 081-2940135

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

 S 27164768  

นายนันทเดช  หมายมั่นสมสุข

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ

โทร 087-1189884

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

 S 27164772  

นายเนติรุจ  จันทร์งาม

เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทร 099-7451495

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

 S 27164774  

นายสวัสดิ์ ช้างเนียม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

โทร 063-4724438

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199