ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านหมอ
"ชุมชนแห่งความสุข  คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"


พันธกิจของเทศบาลตำบลบ้านหมอ
“ในอีก ๕-๑๐ ปี ข้างหน้า เทศบาลตำบลบ้านหมอจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด ปราศจากมลพิษ เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ดี ก้าวไกลด้านการศึกษา บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน การเมือง การบริหารโปร่งใส ตรวจสอบได้”