ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

0

01 

 

1.ด้านการเมือง – การบริหาร


1.1โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านหมอ ดังนี้

1.2ฝ่ายการเมือง แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน

- ฝ่ายบริหาร แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จำนวน ๑ คนรองนายกเทศมนตรี จำนวน ๒ คน เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน ๑ คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีจำนวน ๑ คน
- ฝ่ายนิติบัญญัติ เรียกว่า “สภาเทศบาลตำบล” ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาลตำบลจำนวน ๑ คน รองประธานสภาเทศบาลตำบล จำนวน ๑ คน เลขานุการสภาเทศบาลตำบล จำนวน ๑ คนและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล จำนวน ๑๑ คน

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

 

1.3ฝ่ายข้าราชการประจำ แบ่งออกเป็น ๖ ส่วน คือ

- สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ด้านงานธุรการ งานนิติการงานประชาสัมพันธ์ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนงานด้านการบริหารทั่วไป งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานรักษาความสงบ หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
- กองคลัง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุทรัพย์สินของเทศบาล งานผลประโยชน์ของเทศบาล ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเงินที่มิกำหนด ไว้เป็นงานส่วนใด หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
- กองช่าง มีหน้าที่ดำเนินงานโยธา งานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานวิศวกรรม งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล และงานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลงานวางแผนสาธารณสุข รักษาความสะอาด งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานส่งเสริมสุขภาพ งานสัตวแพทย์ งานยาเสพติดตลอดจนงานสาธารณสุขอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
- กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการศาสนา งานพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนงานการศึกษาอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กำหนดหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
- กองสวัสดิการสังคม อยู่ระหว่างเสนอ ก.ท.พิจารณายุบเลิกกอง
ทั้ง ๖ ส่วน มีกรอบอัตรากำลัง ๕๘ อัตรา ปัจจุบันมีพนักงานเทศบาล จำนวน ๒๓ คนพนักงานครูเทศบาล ๓ คน ลูกจ้างประจำ ๕ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๒ คน และพนักงานจ้างทั่วไป๑๓ คน รวมทั้งสิ้น ๔๖ คน

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
๑ นางชุติมา สุภสุข ปลัดเทศบาล
๒ นางสาวอนุช พรหมอ่อน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๓ นายพุฒิศักดิ์ คชฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
๔ นางสาวกรวิกา ขันทองดี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๕ นางอังคณา รุ่งคล้าย นักประชาสัมพันธ์
๖ นางอัจฉรา พนมสวย เจ้าพนักงานธุรการ
๗ นายสุเทพ สิงหะ เจ้าพนักงานทะเบียน
๘ นางสาวจิตถนอม กล่อมน้อย ผู้อำนวยการกองคลัง
๙ นายเนติรุจ จันทร์งาม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
๑๐ นางสาวเพ็ญนภา พาทองคำ นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๑ นางสาวภรลภัส สุขโม นักวิชาการคลัง
๑๒ นางสาวสมทรง ศรีสวัสดิ์ เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๓ นางอรุณี มุนนี เจ้าพนักงานธุรการ
๑๔ นายณรงค์ บัวแพ หัวหน้าฝ่ายการโยธา
๑๕ นายวัฒนชัย บัวศรี นายช่างโยธา
๑๖ นายสัญชัย แตงเจริญ นายช่างศิลป์
๑๗ นางสาริณี อ่อนสัมฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ
๑๘ นายธนเดช สุทธิวัฒนาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๙ นางสาวชมพู ส้มหวาน เจ้าพนักงานธุรการ
๒๐ นางพัชราภรณ์ กองวาจา ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๒๑ นางจารุณี เนตรหาญ เจ้าพนักงานธุรการ
๒๒ นางบุบผา ประภาพงษ์ นักพัฒนาชุมชน
๒๓ นางอรอุมา ภาโนมัย เจ้าพนักงานธุรการ
๒๔ นายสมชาย พึ่งพินิจ พนักงานขับรถยนต์
๒๕ นางทองพรม แขวงมาศ ภารโรง
๒๖ นางนิภาภรณ์ เชี่ยวชาญ เจ้าพนักงานธุรการ
๒๗ นายมาโนช เฉลิมวัฒน์ เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
๒๘ นายฉลวย ทาทอง พนักงานขับรถ
๒๙ นางธนธรณ์ ปรีดี ครู
๓๐ นางสุวรักษ์ พฤกษชัตหิรัญรักษ์ ครู
๓๑ นางนฤมล คชเวช ครู
๓๒ นางอุษณีย์ รัตนนสาลี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
๓๓ นางสาวประนิญา เปี่ยมปรีชาชัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๓๔ นายสุรินทร์ อุ่นกระมล พนักงานดับเพลิง
๓๕ นายบุญเรือน เถาหล้า พนักงานดับเพลิง
๓๖ นายสำเริง อุ่นกระมล พนักงานขับรถยนต์
๓๗ นางสาวบุญช่วย คงเจริญถิ่น พนักงานรักษาความสะอาด
๓๘ นางสมจิต ทองสุข พนักงานรักษาความสะอาด
๓๙ นางสมรัก เอี่ยมสอาด พนักงานรักษาความสะอาด
๔๐ นายธารา ฤทธิ์รุทัย คนงานประจำรถขยะ
๔๑ นายวีระ สังขะบุษย์ คนงานประจำรถขยะ
๔๒ นายพดล เผือกทอง คนงานประจำรถขยะ
๔๓ นายทำนอง บัติทิม พนักงานรักษาความสะอาด
๔๔ นายสุนีย์ หลวงปากดี พนักงานรักษาความสะอาด
๔๕ นายอนันต์ ฟักเนียม คนงานทั่วไป
๔๖ นางณัฐรุจา เครือสาร คนงานทั่วไป