ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 

๑. ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลตำบลบ้านหมอ

๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในพื้นที่
๑.๒ ที่ตั้ง อาณาเขต สภาพพื้นที่อื่น ๆ


๑.๒.๑ ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ได้รับการยกฐานะ
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ มีผลทำให้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล
บ้านหมอ เป็นเทศบาลตำบลบ้านหมอ เมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒

๑.๒.๒ เนื้อที่

เทศบาลตำบลบ้านหมอมีเนื้อที่ ๙๓๗.๕๐ ไร่ หรือ ๑.๕ ตารางกิโลเมตร มีลักษณะพื้นที่รูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวขนานไปกับรางรถไฟทั้งสองฝั่ง


๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลบ้านหมอ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหมอ ๗
หมู่บ้าน คือ ครอบคลุม หมู่ที่ ๓,๑๒ ทั้งหมด และหมู่ที่ ๒ ,๔ , ๕ , ๙ , ๑๐ บางส่วนมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.เมืองขีดขิน อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทต.บางโขมด อบต.เมืองขีดขิน อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.เมืองขีดขิน อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.เมืองขีดขิน อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี


๑.๔ ภูมิอากาศ

อุณหภูมิสูงสุด ๓๖ องศาเซลเซียส ต่ำสุด ๒๕ องศาเซลเซียส และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงสุด
๓๖ ลบ.ม. ต่ำสุด ๒๓ ลบ.ม.


๑.๕ เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลบ้านหมอแบ่งเขตการปกครอง เป็น ๗ หมู่บ้าน ๘ ชุมชน ดังนี้ คือ
๑. ชุมชนรักสามัคคี หมู่ที่ ๒
๒. ชุมชนร่วมใจ หมู่ที่ ๓
๓. ชุมชนต้นมะขาม หมู่ที่ ๔ ,๕
๔. ชุมชนหลังสถานีรถไฟ หมู่ที่ ๙ (บ้านเหนือ)
๕. ชุมชนหลังสถานีรถไฟ หมู่ที่ ๙ (บ้านใต้)
๖. ชุมชนพัฒน์พงษ์ หมู่ที่ ๑๐
๗. ชุมชนร่มเย็น หมู่ที่ ๑๒
๘. ชุมชนแม่บ้านตำรวจ หมู่ที่ ๑๒

๑.๖ ประชากร

เทศบาลตำบลบ้านหมอมีจำนวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร รวมทั้งสิ้น
๒,๙๗๘ คน แยกเป็นชาย ๑,๔๓๐ คน หญิง ๑,๕๔๘ คน ความหนาแน่ของประชากรต่อพื้นที่
๑,๙๘๕ คน/ตารางกิโลเมตร