ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านป้องกันฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

งานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้  บริเวณตลาดสดบ้านหมอ และบริเวณริมคลองหมู่ที่ 3ตามคำร้องที่ได้รับแจ้ง ให้กลับมาใช้ได้ดีตามปกติเรียบร้อยแล้วค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559

อ่านเพิ่มเติม...

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านหมอ  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560 ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ  ในการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความชำนาญและมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

ด้วยงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้จัดทำการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...