ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 

สถานที่กราบไหว้หลวงพ่อดำ ที่ประชาชนศรัทราหลวงพ่อดำ

อ่านเพิ่มเติม...

หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ่านเพิ่มเติม...