ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 2  

นางบุบผา ประภาพงษ์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

มือถือ : 083-4976470

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

 4  

นางอรอุมา ภาโนมัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

มือถือ : 092-3579398

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

 5  

นางธนธรณ์ ปรีดี

ครู คศ.1

มือถือ : 092-2485173

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

 6  

นางนฤมล คชเวช

ครู คศ.1

มือถือ : 087-3358662

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

 7  

นางสุวรักษ์ พฤกษชัตหิรัญรักษ์

ครู คศ.1

มือถือ : 089-4954293

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199