ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

 

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

           นายสุทธิชัย  วงษ์ไพร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ ได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะ ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ และเพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกาจัดอย่างถูกวิธี  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน