ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

 

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

           จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือก ตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหมอ รณรงค์วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ บริวณเขตเทศบาลตำบลบ้านหมอ