ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

 

- ข่าวกิจกรรม -

11.11 วัคซีน เดย์
เราปลอดภัย บ้านหมอปลอดภัย
เทศบาลตำบลบ้านหมอ ร่วมสร้างสังคมบ้านหมอ
ที่ปลอดภัยฉีดวัคซีนให้ครบทุกคน
ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ ห่วงหาอาทร
จากนายสุฑฒิชัย วงษ์ไพร