ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

       เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านหมอ โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านหมอ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2563 ร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข พัฒนา ขยาย หรือยุติการดำเนินการกิจการของเทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

          ได้จัดทำโครงการงานวันสำคัญของสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีพระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

          "เทศบาลตำบลบ้านหมอ ดำเนินมาตราการตรวจวัดอุณภูมิให้เจ้าหน้าที่ก่อนปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และมีอ่างล้างมือพร้อมเจลล้างมือเพื่อทำความสะอาดให้บริการ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโควิค-19"

อ่านเพิ่มเติม...

-ข่าวกิจกรรม-

      เทศบาลตำบลบ้านหมอ นำโดยท่านนายกสุทธิชัย  วงษ์ไพร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ ได้ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 18-25 พ.ค. 63
วันที่ 18 พ.ค. 2563 หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนางสมจิตร ศุภรัตนานนท์
วันที่ 19 พ.ค. 2563 หมู่ที่ 2 บริเวณศาลาทรงไทย
วันที่ 20 พ.ค. 2563 หมู่ที่ 3 บริเวณศาลาทรงไทย
วันที่ 21 พ.ค. 2563 หมู่ที่ 4-5 บริเวณศาลาทรงไทยต้นมะขาม
วันที่ 22 พ.ค. 2563 หมู่ที่ 10 บริเวณบ้านป้าสมศรี  ทันประโยชน์
วันที่ 25 พ.ค. 2563 หมู่ที่ 12 บริเวณศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ

 

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        เจ้าหน้าที่ บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านหมอ ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...