ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ ให้แก่คณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่คณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำงาน มีความรู้และเข้าใจในหลักของการทำงานเป็นทีม มีคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในการทำงาน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุทธิชัย วงษ์ไพร นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านหมอ ได้ประชุมคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านหมอ ประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (ภาคเช้า) ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุลศล พระสงฆ์ 29 รูป (อาหารแห้ง) และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "กิจกรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพและวิชาการ (กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งเสพติด)
วันที่ 25กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ เยาวชน คืออนาคตของชาติ ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน เป็นผลให้เยาวชน หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นภาระงบประมาณของประเทศในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติดได้นำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆในสังคม เช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราวและการก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นๆตามมาอีกมากมาย ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...