ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็กจพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10  บริเวณถนนริมคลองหมู่ที่ 5 จำนวน 25 ต้น

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้ทำแผนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในเขตเทศบาล ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถนนเส้นสะพานวัดบ้านหมอเข้าไปจนถึง หมู่ 5 ชุมชนต้นมะขาม

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุทธิชัย วงษ์ไพร นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านหมอ ได้ประชุมคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านหมอ ประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาจิตใจพัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลและคุณธรรมอัตลักษณ์

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...