ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
1

นางชุติมา สุภสุข

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหมอ

มือถือ : 086-6202233

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

14

นายนภ หนุนภักดี
รองปลัดเทศบาล

มือถือ : 089-7415354

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

13

พ.จ.อ. ดวงมณี  จันทร์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด

มือถือ : 097-9768402

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

2

นายพุฒิศักดิ์ คชฤทธิ์

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ(รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด)

มือถือ : 081-7221200

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

5

นายสุเทพ สิงหะ

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

มือถือ : 089-7435330

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

6

นางอังคณา รุ่งคล้าย

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

มือถือ : 094-4194185

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

7

นางอัจฉรา  พนมสวย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

มือถือ : 082-1031786

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

9

นางนิภาภรณ์ เชี่ยวชาญ

ลูกจ้างประจำ(เจ้าพนักงานธุรการ)

มือถือ : 089-8002526

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

 

ว่าง

ลูกจ้างประจำ(ภารโรง)

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

12

นายสมชาย พึ่งพินิจ

ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์)

มือถือ : 089-5407289

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

15 นางสาวสุฑาพร สุดตาสอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

 ส่วนป้องกันและรักษาความสงบ

 1

 

นายพุฒิศักดิ์ คชฤทธิ์

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199