ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
1  

น.ส.จิตถนอม  กล่อมน้อย

ผู้อำนวยการกองคลัง

มือถือ : 062-9909669

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

3  

น.ส.เพ็ญนภา พาทองคำ

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

มือถือ : 086-7551253

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

4  

น.ส.ภรลภัส  สุขโม

นักวิชาการคลังชำนาญการ

มือถือ : 066-1594246

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

5  

น.ส.สมทรง ศรีสวัสดิ์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

มือถือ : 088-2982404

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

6  

นางอรุณี  มุนนี  

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

มือถือ : 089-8205616

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

8

นายมาโนช เฉลิมวัฒน์

ลูกจ้างประจำ(เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน)

มือถือ : 098-8503092

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199