ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 1

นายณรงค์ บัวแพ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง)

มือถือ : 086-5051083

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

 
   

ว่าง

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

มือถือ :

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

 4  

นางสาริณี อ่อนสัมฤทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

มือถือ : 081-4811120

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199

11

 

นายฉลวย ทาทอง

ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถ)

 

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ
โทร:036-201123 เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332 สายด่วน 199